..:: Projeler ::..

::: KOLLUK PORTAL

Projenin Kısa Özeti: Başkanlığımızca halen yazılım çalışmalarına devam edilen ve kolluk birimlerince mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak UYAP ekranları vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.

Bu sayede kolluk kuvvetleri ile yargı birimleri arasındaki tüm yazışmalar elektronik ortama taşınacak. Soruşturma işlemlerine hız kazandırılacak. Tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılacak olması dolayısıyla adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.


Projede Çalışan İnsan Sayısı:

Hakim    :2
Bilgisayar Mühendisi :4
Sistem Mühendisi :3
Web Tasarımcısı :2   
Teknisyen    :5



Projenin Süresi:
01.01.2011-01.10.2011

Projenin Bütçesi: 750.000 € 


Proje Genel Tanımı:
Adli birimlerin 2005 yılından bugüne UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yürüttüğü adli ve idari işlemler yargılama süreçlerinde gözle görülür bir iyileşmeye neden olmuştur. Yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan kolluk birimlerinin fiziksel ortamdan bilişim platformuna taşınması ile fiziksel evrak akışlarından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve Anayasamızın 14 nci maddesinin son fıkrasında yer alan ; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmünün teknoloji vasıtasıyla en iyi şekilde ifası hedeflenmiştir.


Halen derdest olan Savcılık soruşturma sayısı üç milyonun üzerinde olup, bu rakamın iki milyondan fazlası 2011 yılı içerisinde açılan soruşturmadır. Ceza soruşturmasında kişiler tarafından bizzat Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek yapılan başvurular haricinde kalan kısım yani %90 ve üzeri soruşturma kolluk birimlerinde başlamaktadır. Kolluk birimlerince yapılan hazırlık neticesinde oluşturulan evrak uygun bir vasıta ile Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmekte ve bu aşamadan sonraki süreç UYAP bilişim sistemi üzerinden yürütülmektedir. Her ne kadar ülke genelinde tarama merkezleri kurulmuş ve adli birimlere gelen tüm evrakın taranması suretiyle UYAP sistemine aktarılması yönünde çalışmalar yürütülmekte ise de özellikle işi yoğun olan adli birimlerde bu yönde ciddi eksiklikler olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut durumda kolluk birimlerinden Cumhuriyet Savcılıklarına intikal eden soruşturma evrakının tamamen taranarak sisteme aktarılması istenilen seviyede yerine getirilmemektedir.

 

Kolluk birimleri ile mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak ekranlar vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Bir yazılım sistemi kullanan kolluklarla ilgili yapılan çalışmalarda kolluk kuvvetlerinin sadece kendi faaliyet kapsamında bilgileri muhafaza ettikleri ve bu nedenle bir kolluk bölgesinde faaliyetleri hususunda bilgi sahibi olunan zanlının diğer bir kolluk bölgesinde sıradan bir vatandaş haline geldiği değerlendirilmiştir. Yine GBT kayıtlarına ilişkin aralıklarla yapılan incelemelerde bir çok kişi hakkında verilen yakalama kararlarının kaldırılmış olmasına rağmen kolluk birimlerince aranmaya devam edildiği tespit edilmiş olup, bu durum ciddi mağduriyetlere de neden olabilmektedir. Bu mağduriyete neden olan durumun en genel açıklaması yakalamayı kaldıran adli birimin bu kararından yakalama emrini ifa ile yükümlü kolluk biriminin yapılan yazışmalar neticesinde sonradan haberdar olmasıdır. Yapılan her yazışmanın fiziksel ortamda saniyeler içerisinde birimlere gönderilememesi neticesinde bu mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Ancak 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren kolluk birimleri adli birimlerin kararlarını sorgulamalarında anlık olarak göreceği için adli birimlerde ifadesini vererek ayrılmış olan şahsın yeniden yakalanması gibi vahim durumların oluşmasının önüne geçilecektir.

Proje; Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük, Orman ve Çocuk İzleme Merkezlerini de kapsayan ve bu proje kapsamında hazırlanan yazılım ekranlarının kullanılması suretiyle e-imzalı olarak tüm hazırlık işlemlerinin C.Savcılığına gelmeden önce elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve UYAP üzerinden aynen Savcılık-Mahkeme arasındaki gibi kolluk birimleri ile adli birimler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlayacaktır. Bu proje ile Emniyet genel müdürlüğü, Çocuk İzlem Merkezleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Muhafaza Memurluğu ve Gümrük Müsteşarlığı bağlı kolluk birimleri ile olan yazışmalar elektronik ortamda gerçekleşir hale gelecektir.

Bu proje sayesinde, adli birimler ve kolluk birimleri arasında yapılan her türlü yazışmanın sistem üzerinden yürütülmesi sağlanarak,

- Yapılan yazışmalara ilişkin materyal israfının

- Yazışmaların adli birimlere intikali için istihdam edilen araç ve insan gücüne ilişkin israfın

- Yazışmaya dayalı işlemlerde yaşanan ve telafi edilemez sonuçlar getirebilecek zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

Şu anda ekran yazılımları ve testleri tamamlanmış, 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ülke genelinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulamaya geçiş ile birlikte; aynı kolluk vazifesini yürütmelerine rağmen ayrı sistemler üzerinde çalışan ve hatta bir kısmı hiçbir bilişim sistemi kullanmayan bu birimlere ilişkin verilerin tek sistem üzerinde toplanması sağlanacaktır. Yapılacak olan yazılım ülkemizdeki suç haritasını gözler önüne sereceği gibi, suç önleme kapsamında suçlu ve suça ilişkin istatistiki verilerin elde edilmesinde de kaynak teşkil edecektir.

Projenin Amacı:

•Tüm adli yazışmaların elektronik ortamda yapılması

•Bu yolla adli birimlere intikal eden tüm dokümanlara elektronik imza ile imzalanması sağlanarak hukuki geçerlilik ve delil niteliği kazandırılması

•Adli olaylarla ilgili kolluk birimlerine intikal eden doküman ve raporların taranıp elektronik imza ile onaylanmak suretiyle doğrudan UYAP sistemine dahil edilmesi,

•Adli birimlerin iş yükünün azaltılması

•Soruşturma aşaması süresinin ciddi şekilde kısaltılması,

•Adli birimler ile kolluk birimleri arasındaki iletişimin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hususlar: Bu proje; hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturmasına yardımcı olacak; doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımına, iş süreçlerinin hızlandırılmasına, elektronik arşivin oluşturulmasına, her türlü idari faaliyetler ile denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesine katkı sağlayacaktır. Bu itibarla adli sistemin güvenilir, doğru ve hızlı işleyişine yardımcı olacaktır.

Uygulama:Projenin başlangıç tarihinden itibaren tüm kolluk birimleri ile değerlendirme toplantıları yapılarak görüşleri alınmış ve her kolluk biriminden ilgililerin de desteğini almak suretiyle yazılım analizi çalışmasına başlanmıştır. Analiz çalışmaları 2 ay içerisinde tamamlanarak yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Yazılım çalışmaları java platformu üzerinde yürütülmüştür.

Bu çalışmalara paralel olarak ayrı bir teknik ekip ile yine kolluk birimlerinden ilgililer de dahil edilerek sistem ve network alt yapısı analizi yapılmış, güvenlik politikaları ve standartlarına uygun olarak ihtiyaçlar belirlenerek bu ihtiyaçların karşılanması süreci başlatılmıştır.
Bu kapsamda, donanım alımı ve UYAP bilişim sistemi ile kolluk birimleri arasında noktadan noktaya kriptolu hat tesisleri sağlanmıştır.

Uygulama aşamasında her kolluk kuvveti tarafımızca geliştirilen yazılımın kendi merkezi birimlerinde bu iş için tahsisi edilmiş DC ye yüklenmesi aşamasını müteakip bu yazılımın kendi iç birimlerine yani bu ekranları kullanacak tüm clientlere dağıtımını kendisi yapacaktır.

Ekranları kullanan tüm kolluk birimlerince yapılan işlemler anlık olarak her bir kolluk kuvvetinin merkezi sunucusu üzerinden gerekli güvenlik kriterleri uygulanmak suretiyle UYAP sistemine aktarılacaktır.

Yine UYAP sisteminde aktif olarak çalışan akıllı uyarılar ve diğer gerekli veriler kolluk birimlerinin işlem yapma sürecinde kullandıkları ekranlara yansıyacaktır.

Sonuç:Sonuç olarak, bu proje sayesinde kolluk birimleri ilea dli birimler arasındaki tüm süreçler elektronik ortama taşınacak, iş ve işlem süreleri kısalacak, mağduriyetlerin önüne geçilecek, kağıt kullanımını ciddi oranda arttıracağı ve kolluk güçlerinin adli birimlere fiziki olarak gitmesi olasılığını azaltacağından çevreye olumlu katkısı olacaktır. (effective in reducing CO2 emissions by helping to minimize the movement of law enforcement officers and goods and the use of paper and other office supplies).

Website
http://www.sms.uyap.gov.tr

 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı