..:: Projeler ::..

::: ONLİNE TAKİP PROJESİ

PROJENİN KISA ÖZETİ: Avukatların ve vatandaşların adliyeye gitmeden bürolarından icra takibi açabilmesi, dosyalarını inceleyebilmeleri, harç ve masraflarını yatırabilmeleri gibi, fiziksel ortamda yapılan bir çok işlemin elektronik ortamda mekandan bağımsız olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir. 

PROJENİN SÜRESİ: Yaklaşık 1.5 yıl

PROJEDE ÇALIŞAN İNSAN SAYISI:Yazılımcı:1 , Saha Uzmanı :1, Yardım Masası Operatörü:2 

PROJENİN LİNKİ: https://avukat.uyap.gov.tr

PROJENİN GENEL TANIMI: Kısaca yukarıda izah edildiği gibi, icra işlemlerinin tamamının elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistem planlanmıştır. UYAP üzerinden avukatlar dosyalarını inceleyip evrak ekleyebilmektedirler. Ancak takibin açılması işlemi manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında UYAP yazılımına uygun olarak sağlanan ve lokalde kurularak çalışan E- Takip programı üzerinden takip bilgileri kaydedildikten sonra, veri taşıma araçları ile icra dairesine iletilmek sureti ile icra müdürünün kontrolünden sonra UYAP sistemine aktarılmakta olan bir sistem de kullanılmaktadır.

İlk etapta sadece UYAP Avukat Portal Üzerinden yürütülmesi planlana on-line takip sistemi ile hukuk mahkemelerinde olduğu gibi avukatların bürolarından icra takibi açmaları amaçlanmıştır. Bu hizmetin ileride vatandaşlara da açılması planlanmaktadır.

Bu sistem sayesinde avukatlar elektronik imza ya da avukat sertifikası sahibi olmaları şartıyla UYAP avukat Portal üzerinden icra takibi açabilmektedir. Avukat Portal a girdikten sonra e- takip sekmesi açılınca takip bilgilerinin girileceği ekrana taraf ve diğer takip bilgileri girildikten sonra bankaya bağlanılarak harç ve masraflar yatırılmaktadır. Birden fazla icra dairesinin olduğu yerlerde takibin hangi icra dairesine düşeceği de sistem tarafından belirlendikten sonra avukat portaldan gönderilen takip ilgili icra dairesinin esasına otomatik olarak kaydedilmekte, harç ve masraflar da ilgi icra dairesinin hesabına aktarılmaktadır. Bu şeklide tüm icra işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sağlanmış olacaktır.   


BU PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR: İcra Dairelerinde meydana gelen iş ve insan yoğunluğu bilişim sistemlerinden yaralanmayı vazgeçilmez kılmıştır. E dönüşümün bir ayağını oluşturan e adaletin vazgeçilmez parçasının tamamlanması gerekiyordu. 

PROJENİN AMACI: İcra Dairelerinde işlem yaptırmak için bekleyen insan sayısının azaltılması ve  icra dairesindeki takip açılış sürecinin bu yolla asgariye indirilerek icra dairesindeki personelin  bu iş için harcamış olduğu emek ve mesaisinin başka işlere kanalize edilmesi.

 


PROJEDEKİ STRATEJİ: Yargının diğer ayaklarında olduğu gibi cebri icra işlemlerinde de tamamen elektronik ortama geçerek, işlemlerin şeffaf hızlı ve etkin olması  için aşamalardan birisi tamamlanmış, diğer aşamalar için de çalışmalar devam etmektedir.

PROJENİN NASIL UYGULANDIĞI:
Yazılım tamamlandıktan sonra test işlemleri yapılmış, Ankara Adliyesi pilot bölge olarak belirlenmiş, uygulamanın izlenmesi akabinde Türkiye genelinde portal üzerinden online takip açılacaktır.

PROJE İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR YADA ELDE EDİLMESİ MUHTEMEL SONUÇLAR: Avukatların icra dairelerine gitmeksizin kendi bürolarında takip açarak zamandan tasarruf etmeleri ve icra dairelerindeki fiziki yoğunluğun en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle sıcak paranın döndüğü icra dairelerinde işlerin hızlanması kadar, mümkün olduğu kadar insanların yüz yüze gelmeden işlem yapmaları yolsuzluk söylentilerin önlenmesini sağlayacaktır.


AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ

1-Portal üzerinden sadece Vakıfbank hesabı bulunan icra dairelerinde takip açılabilecektir. (Ankara Adliyesi pilot bölge olarak seçilmekle ilk aşamada sadece Ankara İcra Dairelerinde Örnek 7  ilamsız takip açılışı yapılabilecektir.) Sistem tarafından Vakıfbank hesabı tanımlı olmayan icra dairelerine online takip açılması engellenmiştir.

2-Avukat tarafından yatırılan harç ve masraflara ilişkin paranın doğrudan icra dairesinin hesabına geçebilmesi için bu aşamada avukatların Vakıfbank hesabı bulunması gerekmektedir. (İlerleyen süreçte Baro Kart ile avukatlar tarafından takip açılışı da gerçekleştirilebilecektir.)

3-İcra dairesi kasa işlemleri de düşünülerek  portal üzerinden mesai günleri içerisinde  08:30-16:30 saatleri arasında takip açılabilecektir.

4-Portal üzerinden İlk aşamada sadece Örnek 7 ilamsız takip açılışı yapılabilecektir.

5-İcra daireleri ve avukatlar arasında ihtilafa mahal verilmemesi adına takip açılışında harç yatırılması zorunludur. (Harçtan muaf kurumlar, takip açılışında  harçtan muaf olmalarına istinaden  bu aşamada harçsız olarak portal üzerinden takip açılışı yapamayacaklardır.)


6-Portal üzerinden açılan takibe ilişkin vekaletname,  varsa takibin dayanağı belge vs. takip açılışının akabinde (bilgisayara tarattıktan sonra)   tif uzantılı olarak mutlaka gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlemin yapılmaması durumunda  İcra dairelerinde, UYAP üzerinden açılan takibe ilişkin  vekaletnamenin dosya içinde görülmeyeceğinden,  ödeme emrinin tebliğe verilmeme durumunun ortaya çıkacağı  hususunun gözardı edilmemesi gerekmektedir.

7-Takibin açılacağı adliyece benimsenen tevzi ve kota sistemleri  online takip açılış aşamasında da otomatik olarak sistem tarafından uygulanacaktır.  (Avukat tarafından kota kullanılmakta ise mevcut kotası hangi icra dairesinde ise portal üzerinden açılan takipte de doğrudan ilgili icra dairesinde takip açılışı gerçekleşecektir.)

8-Portal üzerinden Online takip açılmasına yönelik adımlar aşağıda açıklanmıştır.

a)Avukat portal üzerinden “Yeni Dava Açılışı” menüsünden “İcra Takibi” sekmesi tıklanmalıdır.

b) Açılan ekranda takibin açılacağı “İL” seçilmelidir.

c)Takibin açılacağı “Adliye” seçilmelidir.

d) İlk aşamada sadece Örnek 7 ilamsız takipler portal üzerinden açılabileceği için “Takip Türü, Takip Yolu,  Takip Şekli”  seçili olarak gelmektedir.

e)  “48/4 Açıklama”  alanına bu alanda yer alması istenilen (takip talebinde ve ödeme emrinde yer alacak) bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

f) “48/9 Açıklama” alanına talep edilecek  hususlar işaretlenmelidir ( B.K.84. madde, KKDF , KDV, BSMV, Vekalet Ücretine KDV, Özel İletişim Ver.(%25)

g) “Takibe Esas Tutar” manuel olarak yazılmalıdır. (Alınacak peşin harç miktarı bu alan üzerinden hesap edileceği için, harca esas takip çıkış miktarı alan tam olarak yazılmalıdır.)

h) “Taraf İşlemleri” butonu tıklanarak açılacak ekranda alacaklı ve borçlulara ilişkin kayıtlar yapılmalıdır.

•Alacaklı girişinde Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası,  Tüzel Kişilerde ise Vergi Kimlik numarası zorunlu alanlardır.

•Alacaklının gerçek kişi olması durumunda TC.kimlik numarası yazıldıktan sonra “Sorgula” butonuna basılarak kişinin “MERNİS” bilgileri ekrana yansımaktadır.

•Taraf kaydı yapılacak kişinin “takip talebinde ve ödeme emrinde” mernis  adresinin yansıması isteniyor ise “Mernis Adresini Kullan” kutusu işaretlenerek kişinin MERNİS adresi var ise ödeme emrine bu adresin yansıması sağlanmaktadır.  Tebligat adresi olarak MERNİS adresi dışında başka bir adres kullanılmak isteniyorsa “Adres türü, İli , İlçesi, Adresi “zorunlu alanları doldurularak adres eklenebilmektedir.

I)İlamsız takibe ilişkin takibin dayanağı bilgiler ve alacak taleplerinin girilmesi için “İlamsız Bilgileri”  menüsüne tıklanmalıdır.

•(Açılacak menüde Örnek 7 ilamsız takibe konu olan   çek,  senet, poliçe, kontrat,  diğer türleri kullanılarak takibin dayanağı bilgiler girilmelidir)


•Takibin dayanağına ilişkin alacak kelemleri bilgi girişi yapılabilmesi için “Alacak Kalemi Ekle” butonu kullanılarak açılacak ekrandaki zorunlu alanlar doldurulmalıdır. Takibe ilişkin asıl alacak, işlemiş faiz, masraf vs. alacak kalemleri ayrı ayrı girilerek “EKLE” butonu kullanılarak alacak kalemi eklenmektedir.  Faiz hesap edilmesi istenilen alacak kalemleri girişinde “faizin başlangıç tarihi”(takip tarihi yazılmalı),  diğer zorunlu alanlarda doldurularak öncelikle “FAİZ EKLE” butonu ile faiz eklemesi yapılarak daha sonra “EKLE” butonu kullanılarak faiz istemi talepli alacak kaleminin eklenmesi sağlanmalıdır.

•Takibe ilişkin alacak kalemi girişleri yapıldıktan sonra “TAMAM” butonu tıklanarak ana sayfaya geçiş yapılmalıdır.

j) Takibe ilişkin Harç İşlemleri için  “HARÇ HESAPLA”  butonu tıklanarak sistem tarafından otomatik olarak hesap edilen (Başvurma Harcı, Vekalet Suret Harcı ve Peşin Harç) ekrana yansımaktadır.

k) Takibe ilişkin Masraf İşlemleri için “MASRAF EKLE” butonu tıklanarak  takip açılışında kullanılmak üzere, dosya masrafı, tebligat masrafı vs. masraflar ile ilgili öngörülen miktar avans olarak dosyaya yatırılmalıdır. Yatırılan bu miktardan icra dairesi tarafından kullanılmayan kısım icra dairesine müracaat edilerek  “Reddiyat Makbuzu” Karşılığında iade olarak alınabilecektir.

•Yatırılan bu miktar icra kasa ve dosya raporlarına doğrudan yansımaktadır.

 l)Takibe ilişkin harç ve masrafların internet ortamında yatırılacağından “Ödeme İşlemleri”  kısmında yer alan “BANKAYA BAĞLAN” butonu tıklanmalıdır.

•Açılacak olan Vakıfbank İnternet Bankacılığı sayfasında  Vakıfbank Müşteri Numarası, Parola, İnternet Bankacılığı için gerekli Şifre, SMS Onay Kodu girişi yapıldıktan sonra “Çıkış” menüleri kullanılarak  internet bankacılığı sayfasından çıkılmalıdır.  Sistem tarafından takip başlatacak avukatın banka hesabında yeterli bakiye olup olmadığı kontrol edilmektedir.

m) Ödeme İşlemlerine ilişkin Banka İşlemleri tamamlandıktan sonra “Girilen Verilerle Takip Talebi Oluştur”  butonu tıklanarak udf. Uzantılı takip talebinin (hazırlanan takip talebine bir isim verilerek)  bilgisayara kaydedilmesi gerekmektedir.

•Bilgisayara kaydedilen udf uzantılı takip talebi belge üzerinde  e-imza kullanılmak suretiyle imzalanıp takip talebi sayfası kapatılmalıdır.

•Online takip sayfasında yer alan  “EVRAK SEǔ butonu tıklanarak e-imzalı olarak kaydedilen takip talebi evrakı seçilip eklenmelidir.

•E-imzalı olarak oluşturulan takip talebi de evrak olarak eklendikten sonra “TAKİP BAŞLAT”  butonuna basılarak ilgili adliyenin tevzi ve kota sistemine göre sistem tarafından otomatik olarak  tevzi ve kota kontrolleri yapılarak takibin açıldığı icra dairesi ve dosya numarasına ilişkin bilgiler ekrana yansımaktadır.

•Daha önceden taranmak suretiyle bilgisayara kaydedilmiş olan tif uzantılı vekaletname varsa  takibin dayanağı  fatura, sözleşme  vs. belgelerinde  “EVRAK SEǔ butonu kullanılarak  aynı ekran üzerinden ilgili dosyaya gönderme işlemleri tamamlanmalıdır. Aksi halde online açılan takip dosyasında avukatın vekaletnamesinin bulunmamasından ötürü icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilmemesinden kaynaklı sorunların ortaya çıkmaması için bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

n) Avukat Portal üzerinden açılan takip aynı anda  takibin başlatıldığı icra dairesinde icra müdürü rolüne iş olarak düşmektedir. 

 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı