..:: BİRİMLERİMİZ ::..

 
Donanım Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müd. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü
İstatistik Şube Müdürlüğü Proje ve Mali Yönetim Şube Müd. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü
Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü Hukuk Yazılımları Şube Müdürlüğü Ceza Yazılımları Şube Müdürlüğü
Adli Destek Şube Müdürlüğü Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğü Ortak Uygulamalar Şube Müdürlüğü
 

DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Donanım Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP kapsamında 40.232 adet masaüstü bilgisayar, 16.133 adet dizüstü bilgisayar, 122 adet ağ lazer yazıcı, 21.273 adet lazer yazıcı, 2.800 adet laptop yazıcı, 6140 adet kesintisiz güç kaynağı, 90 adet merkezi kesintisiz güç kaynağı, 5.600 adet tarayıcı ve 13 adet yazıcı+tarayıcı alınmış dağıtımı yapılmış, 49.800 adet bilgisayar data ve 96.556 adet bilgisayar elektrik (KGK) hattı çekilmiştir.

35 il Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı olarak görev yapmak üzere Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bölge idare Mahkemesi Başkanlıklarında 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosu kurulmuş ve bu birimlerde 679 adet teknik personel fiili olarak görev yapmaktadır.

UYAP kapsamında dağıtımı yapılmış olan yukarda sayıları belirtilen donanımların ve bilgisayar alt yapısının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak, 35 adet Bilgi İşlem Müdürlüğü, 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosunun koordinasyonun yapmak ve bu birimlerde çalışan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için eğitim vermek, bu personele teknik konularda destek vermek amacı ile Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

B. Donanım Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım taleplerini toplamak ve talepler doğrultusunda kaynak planlaması yapmak,

2.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyacı olan donanımların belirlemek,

3.Donanım dağıtım kriterlerine göre dağıtım planlaması yapmak, 4.Yeni alınacak donanımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihale sürecini başlatmak,

5.Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistikleri çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak,

6.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde Başkanlık tarafından yönetilen UYAP Bilişim Sistemlerinde oluşan teknik hatalarla ilgili yardım başvurularının çözümünü sağlamak, gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve takip etmek,

7.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek,

8.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar alt yapı sistemlerinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,

9.Başkanlığımıza bağlı olarak kurulan Bilgi işlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Bürolarında görevli personelin koordinasyonun sağlanmak, Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan teknik personelin bilgi ve becerilerini artırılması amacı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak teknik eğitimler düzenlemek,

10.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin donanımlarının periyodik bakımının yapılması/yaptırılmasını sağlamak, tedarikçi firmalarla bakım işleminin planlamasını yapmak ve bakım prosedürlerini belirlemek,

11.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin yapısal kablolama ihtiyaçlarını belirlemek yapısal kablolama altyapısını yapmak/yaptırmak,

12.Yeni yapılan adliye sarayı hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının yapısal kablolamasının UYAP standartlarına uygunluğunu denetlemek,

13.Garantileri biten donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini gerçekleştirmek,

14.Garanti süreleri biten donanımların tamir ve bakımlarını ilgili firmalara veya Başkanlık bünyesinde yapmak/yaptırmak,

15.Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerine dağıtılan bilgisayar ve yan donanımlarının envanterlerini takip etmek,

16.Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

C. Donanım Şube Müdürlüğünün Yapısı

Donanım Bakım ve Destek Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Donanım Şefliği

2- Destek Şefliği

3- Tamir ve Bakım Şefliği

D. Donanım Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-Donanım Şefliği

1.Birimlerden gelen donanım taleplerinin toparlanması, gelen talepler doğrultusunda satın alınacak olan donanım sayısını tespit etmek,

2.Satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, yaklaşık maliyetini oluşturmak ve teknik şartnamesini hazırlamak,

3.Belirlenecek kriterlere göre birimlere gönderilecek donanım sayılarının tespit etmek,

4.Birimlere gönderilecek olan donanımların muhasebe işlemleri için Taşınır İşlem Fişlerinin ve Zimmet Fişlerini hazırlamak,

5.İhale sonrasında dağıtımı yapılan donanımların muayene ve kabul işlemlerini takip etmek, muayene ve kabul tutanaklarını toplamak, toplattırmak ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek,

6.Hurdaya ayrılan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini gerçekleştirmek,

7.Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak,

2-Destek Şefliği

1.Dağıtımı yapılan garanti süreleri devam eden donanımların arızalarını takip etmek,

2.Arızaların giderilmemesi durumunda tedarikçi firmalara sorunu ileterek, çözümünü sağlamak,

3.Dağıtımı yapılan ve garanti süreleri devam eden donanımların periyodik bakımlarının planlamak, ilgili firmalara yaptırmak ve takip etmek,

4.Arızalı donanımların arızaları ile ilgili daha önce iletilen aynı tip arızaların benzerliklerinin belirlemek, tedarikçi firmalar ile birlikte çözüm için araştırılmasını sağlamak,

5.Bakanlık merkez birimleri ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve teknik altyapıya yönelik istekler doğrultusunda proje çalışması yapmak,

6.Başkanlığa bağlı adli ve idari yargı birimlerindeki Bilgi işlem müdürlüğü, şefliği ve bürolarında görevli personele teknik destek vermek,

7.Şube ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak,

3-Tamir ve Bakım Şefliği

1.Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak,

2.Tamir ve bakımı yapılacak donanımların yedek parçalarının satın almak, Tamir ve bakım için gelen ve giden donanımların sevkiyatını yapmak,

3.Tamir atölyesinde tamiri yapılamayan donanımların tamirini yaptırmak,

4.Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak,

5.Adli ve idari yargı birimlerinden gelen yedek parça taleplerini karşılamak,

6.Yedek parça stok takibini yapmak,

YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Yazılım Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu 1200 civarındaki adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, ayrıca UYAP’ın hizmet verdiği vatandaş, avukat, kurum yazılımlarının ve entegrasyon kurulan tüm kurumlarla veri alışverişini sağlayan yazılım alt yapısını kurmak, yeni ortaya çıkacak talepleri karşılamak ve uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili kullanıcılara destek verilmek için bu işlemleri takip edecek müstakil bir şube müdürlüğüne ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Yazılım Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Bakanlık Merkez birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesi,

2.Taşra birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesinin sağlanması,

3.UYAP üzerinden hizmet sağlanan vatandaş, avukat, kurum ve barolara ilişkin yazılımların güncellenmesi ve idamesinin sağlanması,

4.UYAP bünyesinde yer alan birimlerin ihtiyaç duydukları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve gerekli yazılımları hazırlamak, idamesini sağlamak,

5.UYAP kullanıcıları için hazırlanacak olan kullanıcı el kitapları ve uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

6.Kullanıcıların sorunlarına destek olmak için yardım masası hizmeti vermek,

7.UYAP uygulamalarının çalıştığı Uygulama Sunucularının sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

8.UYAP uygulamalarına ait verilerin tutulduğu veritabanı sisteminin sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

9.UYAP uygulamalarına ait belgelerin saklandığı CM sisteminin sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

10.UYAP bünyesinde sunulan tüm uygulamalara ortak platform oluşturan UYAP Portal’ın sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

11.TBMM ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istatistik taleplerine cevap vermek,

C. Yazılım Şube Müdürlüğünün Yapısı

Yazılım Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 7 (yedi) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Ceza Uygulamaları Şefliği

2- Hukuk Uygulamaları Şefliği

3- Ortak Uygulamalar Şefliği

4- Sunucu Uygulamaları Şefliği

5- İdari Kaynaklar Şefliği

6- Dış Uygulamalar Şefliği

7- Adli İstatistik Şefliği

D. Yazılım Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-Ceza Uygulamaları Şefliği

1.UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp vb. uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

2.Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

3.Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

4.Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

5.Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

6.Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

7.Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,

8.Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

9.Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

10.Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,

2-Hukuk Uygulamaları Şefliği

1.UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Hukuk, İdari Yargı, İcra Dairelerinin uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

2.Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

3.Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

4.Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim seneryolarını hazırlamak,

5.Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

6.Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

7.Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak.

8.Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

9.Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

10Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,

3-Ortak Uygulamalar Şefliği

1.UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Ortak Ekranlar, DYS, Evrak Sistemi, Teftiş uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

2.Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

3.Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

4.Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim seneryolarını hazırlamak,

5.Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

6.Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

7.Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,

8.Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

9.Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

10.Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,

11.İlgili Uygulama Şube Şefliklerinin talepleri doğrultusunda gerekli ekranlarda sadeleştirme yapmak,

12.Ortak ekranların güncelliğini ve birlikteliğini sağlayacak çalışmalar yapmak,

13.UYAP kullanıcılarının bildirmiş olduğu sorunları telefonla veya ilgili hata takip sistemleri üzerinden çözmek,

14.Çok sık karşılaşılan hata ve taleplerin öncelikli olarak yapılması için raporlanarak Yazılım Şubesine iletilmek,

15.Yardım masasına gelen sorunların çözümü ile ilgili bilgileri periyodik olarak UYAP portalı üzerinde yayınlamak,

16.Taşradan yardım masasına gelen donanım arızaları ve VPN taleplerinin karşılamak,

4-Sunucu Uygulamaları Şefliği

1.UYAP uygulamalarının çalıştığı uygulama sunucuları, veritabanı sunucuları, portal sunucuları ve içerik yönetimi (Content Manager - CM) sunucularının idame, iyileştirilme, yedekleme ve güncelleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

2.Bu sunucuların loglarında görülen hataları takip etmek ve gidermek,

3.Bu sunucularla ilgili gelişmeleri sürekli takip etmek, sorun oluşmadan gerekli tedbirleri almak,

5-İdari Kaynaklar Şefliği

1.UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Uyap I ve Uyap II İdari Kaynaklar uygulamalarındaki yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

2.Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

3.Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

4.Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

5.Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

6.Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

7.Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,

8.Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

9.Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,10.Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,

6-Dış Uygulamalar Şefliği

1.İnternet üzerinden vatandaşa, avukatlara, kurumlara, barolara ve diğer ilgililere verilen hizmetlere ilişkin yazılımları yapmak, idamesini sağlamak,

2.Kurumlarla yapılan bilgi alışverişinin sağlanması için gerekli entegrasyon çalışmalarını yapmak, İlgili Uygulama Şube Şefliklerine entegrasyon sonucu alınan verilerin ekranlara yansıtılması konusunda destek olmak,

3.UYAP kapsamında sunulan mobil hizmetleri idame ettirmek ve yeni talepleri karşılamak,

7-Adli İstatistik Şefliği

1.Kurum içinden ve kurum dışından gelen soru önergesi, istatistik ve rapor taleplerini cevaplamak,

2.Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve TUİK tarafından periyodik olarak alınan formların elektronik ortamda alınmasını sağlamak,

3.Yoğun gelen istatistik taleplerinin UYAP sistemine yük getirmeden alınabilmesi için gerekli ekran ve alt yapıları oluşturmak,

4.İstatistik amacıyla kullanılan UYAP verilerinin standart bir arayüz üzerinden ilgililere sunulmasını sağlamak,

İDARİ ve TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) daha etkin yönetebilmesi için sistem merkezi ile idari yapının ortak bir binada toplanması hedeflenmiş, bu hedef sonucu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eylül 2009 tarihi itibariyle müstakil binasında tam teşekküllü olarak faaliyete geçmiştir. Müstakil binaya geçişle birlikte UPS, Trafo, Jeneratör, güvenlik kameraları, sistem odası hassas klimaları, Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina aydınlatma ve enerji sistemleri gibi özel bilgi ve beceri gerektiren sistemlerin bakım, onarım ve denetlenmesi işleri ile; temizlik, çevre düzenlemesi, bina tamir ve bakım ile idamesi gibi işlerin müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur.

B. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Sistem odası hassas klimaların bakım ve kontrollerini yapmak,

2.UPS, trafo, jeneratör gibi bakımı özel bilgi ve beceri gerektiren cihazların bakım ve kontrollerini yapmak,

3.Güvenlik kameraları takip, kontrol ve bakımını yapmak,

4.Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri kontrol ve bakımını yapmak,

5.Yangın alarm ve söndürme sistemlerinin kontrol ve bakımını yapmak,

6.Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, kontrol ve denetlenmesini yapmak,

7.Bina aydınlatma ve enerji sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

8.Personele ait her türlü özlük işlerini (Görev başlama ve ayrılışlar, kimlik kartı talepleri, rapor ve izin bildirimleri, terfi işlemleri ve tebliğleri, sicil raporlarının toplanması ve ilgili birimlere gönderilmesi vb.) yapmak,

9.Görevlendirmeler nedeniyle makam onaylarının alınmasını sağlamak,

10.Gelen giden evrak işlemlerini (Evrak kabul, kayıt, postalama, tarama ve sisteme aktarma işlemleri) yapmak,

11.Ulaşım işlerinin takibini (EGO bilet dağıtımı ve servis hizmetleri) yapmak,

12.Arşiv oluşturmak,

13.Başkanlığımız ile ilgili resmi yazışmaların takibini yapmak,

14.Çevre düzenleme işlerini yapmak,

15.Müracaat – Güvenlik ile ilgili denetleme ve danışma hizmetlerini yapmak,

16.Binanın teknik konular dışındaki her türlü idamesine yönelik çalışmaları yapmak,

C. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün Yapısı

İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 (iki) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- İdari İşler Şefliği

2- Teknik İşler Şefliği

D. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-İdari İşler Şefliği

1.Personel işlemleri ile teknik işler dışında kalan bina idamesiyle ilgili tüm işleri yerine getirmek,

2.Personele ait her türlü özlük işlerini (Görev başlama ve ayrılışlar, kimlik kartı talepleri, rapor ve izin bildirimleri, terfi işlemleri ve tebliğleri, sicil raporlarının toplanması ve ilgili birimlere gönderilmesi) yapmak,

3.Görevlendirmeler nedeniyle makam onaylarının alınmasını sağlamak,

4.Gelen giden evrak işlemlerini (Evrak kabul, kayıt, postalama, tarama ve sisteme aktarma işlemleri) yapmak,

5.Ulaşım işlerinin takibini (EGO bilet dağıtımı ve servis hizmetleri) yapmak,

6.Arşiv oluşturmak

7.Başkanlığımız ile ilgili resmi yazışmaların takibini yapmak,

8.Çevre düzenlemesi işlerini yapmak,

9.Müracaat – Güvenlik ile ilgili denetleme ve danışma hizmetlerini yapmak,

10.Binanın teknik konular dışındaki her türlü idamesine yönelik çalışmaları yapmak,

11.Doğalgaz aboneliği, gaz tüketiminin takibi, gaz alınması ve benzeri işleri takip etmek,

12.Binanın temizlik işlerinin takibini yapmak,

13.Personelin toplu kullanımında bulunan lavabo ve tuvaletlerde kullanılan kişisel temizlik malzemelerinin satın alınmasının ve kullanımının takibini yapmak,

14.Çay ocağı vb. personelin kullandığı sosyal mekanların daha iyi hizmet verebilmesi için işletimi/denetimi işlerini yapmak,

15.Binanın tamir, bakım ve idamesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde hizmet satın alınmasını sağlamak,

2-Teknik İşler Şefliği

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) Sistem Merkezinin Başkanlık hizmet binasında faaliyete geçmesi nedeniyle, bu sistem merkezinin ihtiyaçları da dikkate alınarak, 2 adet 2mVA gücünde trafo, 3 adet 800 kVA gücünde jeneratör, 2 adet 800 kVA gücünde kesintisiz güç kaynağı (KGK), 2.500.000 btu gücünde hassas klima, güvenlik kameraları, kartlı ve görüntülü geçiş ve turnike sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri (kazan dairesi ve Çiller ünitesi), bina aydınlatması, elektrik-su-doğalgaz sistemleri başta olmak üzere bu ve benzeri özel bilgi ve beceri gerektiren sistemlerin bakım, onarım ve idamesi işlerinin müstakil bir şeflik yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu şefliğin başlıca görevleri şunlardır:

1.Trafo, jeneratör, KGK ve elektrik panoları gibi bakımı özel bilgi ve beceri gerektiren cihaz ve sistemlerin bakımı ve idamesini sağlamak,

2.Sistem odası hassas klimalarının bakım, onarım ve kontrollerini yapmak,

3.Güvenlik kameraları takip, kontrol ve bakımını yapmak,

4.Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri kontrol ve bakımını yapmak,

5.Yangın alarm ve söndürme sistemlerinin kontrol ve bakımını yapmak,

6.Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım, kontrol ve denetlenmesini yapmak,

7.Bina aydınlatma ve enerji sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

8.Bina su tesisatının bakım, onarım ve idamesini sağlamak,

İNSAN KAYNAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının yapılanmasını sağlamak, bu birimlerde görev yapan bilişim uzmanları ile diğer personelin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, Başkanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan adli idari yargı birimlerinin internet site hizmetlerine gerekli tasarım desteğini sağlamak, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) ‘nin Ulusal ve Uluslar arası tanıtımı kapsamında gereken materyalleri (afis broşür kitapçık inter aktif cd, stan ve roll-up) tasarlamak ve temin etmek, 7 gün 24 saat vatandaşlara çevrimiçi olarak sunulan bakanlık hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması için gerekli tüm çalışmaları  yapmak ve bu anlamda avukatlar ile vatandaşlar nezdinde gerekli iletişimi sağlamak konularının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının başkanlığın uzun dönemli stratejik amaçlarına uygun olarak aktif ve yenilikçi bir yaklaşımla yapılanmasını sağlamak,

2.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan bilişim uzmanları ile diğer personelin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, performans ve motivasyonunu yükselterek çalışanların verimliliğini ve kalıcılığını arttırmak,

3.İşgücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak;  birimin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya kavuşturmak,

4.Başkanlığın hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslar arası diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütmek,

5.Personelin güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirirerek ortaya çıkarmak ve onları üst görevlere hazırlamak, bunun için çalışanlarının yeterlilik ve becerilerini artırmaya yönelik programlar koordine etmek,

6.Kurumumuzda davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek, Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

7.Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

8.Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,

9.Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlayarak , başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

10.Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak başkanlığımıza bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci'nin" oluşmasını sağlamak,

11.Personele mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,

12.Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkan ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek, ceza verilmesini ilişkin ilkeleri belirleyerek uygulamak,

13.Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak,

14.Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere duyurmak,

15.Başkanlık bünyesinde yürütülen tüm projelerin tanıtımı kapsamında ulusal ve yerel medyada basılı ve görsel tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

16.UYAP kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak tanıtım filmleri, afiş, broşür, kitapçık, interaktif cd, anahtarlık ve promosyon ürünleri hazırlanarak basımı ve tüm yargı birimlerine ve ilgili kuruluşlara gönderilmesi, Televizyon ve radyo kanalları, gazete ve internet gibi medya organlarında yayınlanması,

17.Yurt içi ve yurtdışından gelen heyetlerin ağırlanarak, yapılacak UYAP sunum ve gezi programlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

18.Bilişim ve yargı alanında düzenlenen seminer ve konferanslarında UYAP Tanıtım sergileri açılarak sistemin ulusal ve uluslar arası alanda duyurulmasının sağlanması,

19.Adalet Bakanlığı Türkçe ve İngilizce internet, intranet ve portal sitelerinin tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,

20.Adli ve idari yargı birimleri ile Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarının idamesi konularında bu birimlerdeki site sorumlularına ihtiyaç duydukları eğitim ve teknik desteğin verilmesi ve koordine edilmesi,

21.Adli ve İdari Yargı Birimleri ile ceza infaz kurumları internet sitelerinin sunucu ve alan adı hizmetlerinin sağlanması, teknik desteğin verilmesi ve eğitimleri,

22.UYAP hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aylık olarak çıkartılan UYAP Bülteni, Bilişim ile hukukun kesiştiği noktada kullanıcıları aydınlatmak ve UYAP gelişim sürecini anlatmak üzere UYAP bilişim dergileri yayınlamak ve yayınlanan dergilerin idamesi,

23.Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Sanal Tartışma iletişim platformlarının idamesi,

C. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Yapısı

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- İnsan Kaynakları Şefliği

2- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şefliği

3- İnternet Şefliği

D. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-İnsan Kaynakları Şefliği

1.Başkanlığa bağlı olarak görev yapmakta olan Bilgi İşlem Müdürlüğü, bilgi işlem şefliği ve bilgi işlem bürolarının yapılanmasını sağlamak,

2.Bilgi işlem birimlerinin personel yapılanmasını sağlamak,

3.İhtiyaç durumuna göre yeni bilgi işlem birimleri kurmak, kaldırmak, birleştirmek ve yeni duruma göre bu birimlerde ihtiyaç duyulacak kadroları tespit etmek,

4.Bilgi işlem birimlerindeki teknik personelin (bilişim uzmanı) Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak atama, nakil, sicil, disiplin vb. işlemlerini takip etmek,

5.Bilgi işlem müdürlüğü, şefliği ve bürolarında görevli personelin eğitimini, koordinasyonunu ve performans takip işlemlerini yapmak, ve bu personele destek vermek,

6.Bilgi işlem müdürlüğü, bilgi işlem şefliği ve bilgi işlem bürolarının periyodik faaliyet raporlarını takip etmek,

7.Bilgi işlem birimlerinde bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve teknisyen kadrolarında görevli teknik personel ile Bakanlık makamı veya adalet komisyonlarınca bu birimlerde görevlendirilen personelin Sistem Şube ile koordineli olarak yetkilendirme işlemlerini ve elektronik posta mail grubuna üyelik işlemini yapmak,

8.Bilgi işlem birimlerin (bilgi işlem müdürlüğü, bilgi şefliği ve bürolarının aylık faaliyet raporlarını takip etmek,

2-Halkla ilişkiler ve Tanıtım Şefliği

1.Başkanlık bünyesinde yürütülen tüm projelerin tanıtımı kapsamında ulusal ve yerel medyada basılı ve görsel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

2.UYAP kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak tanıtım filmleri, afiş, broşür ,kitapçık, interaktif cd, anahtarlık ve promosyon ürünleri hazırlanarak basımı ve tüm yargı birimlerine, PTT şubelerine, Emniyet Müdürlüklerine, Barolara dağıtımı, Televizyon ve radyo kanalları, gazete gibi medya organlarında yayınlanması,

3.Yurt içi ve dışından gelen heyetlerin ağırlanarak, yapılacak UYAP sunum ve gezi programlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

4.Bilişim ve yargı seminer ve konferanslarında UYAP Tanıtım sergileri açılarak sistemin ulusal ve uluslar arası alanda duyurulmasının sağlanması, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,

3-İnternet Şefliği

1.Adalet Bakanlığı Türkçe ve İngilizce internet, intranet ve portal sitelerinin tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,

2.Adli ve idari yargı birimleri ile Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarının idamesi konularında bu birimlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve teknik desteğin verilmesi,

3.Adalet Bakanlığı internet sitesinden bakanlık adına yapılacak duyurular, bakanlık merkez birimlerinin ilgili duyuruları ile birimlerimizin genelini ilgilendiren duyuruların yayınlanması, süresi dolanların arşivlenmesi,

4.Adli ve İdari Yargı Birimleri ile ceza infaz kurumları internet sitelerinin sunucu ve alan adı hizmetlerinin sağlanması, teknik desteğin verilmesi ve site sorumlularının eğitimleri,

5.Adalet Bakanlığı ile bağlı merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarından sorumlu internet sayfa sorumlularının koordinesi ve eğitimi,

6.Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimleri dışındaki kurumlara tasarım ve eğitim desteğinin verilmesi,

7.UYAP hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aylık olarak çıkartılan UYAP Bülteni, Bilişim ile hukukun kesiştiği noktada kullanıcıları aydınlatmak ve UYAP gelişim sürecini anlatmak üzere UYAP bilişim dergileri yayınlamak ve yayınlanan dergilerin idamesi,

8.Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Sanal Tartışma iletişim platformlarının idamesi,

BİLGİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

2992 Sayılı Kanunun 22/A-b-h maddesine göre Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.4674 Sayılı Kanun gereğince aynı kanunun 12 C maddesi dışındaki Bakanlık dışındaki konularda mevzuat yetersizliğini ve aksaklığına ilişkin araştırmalar yapmak,

2.Aynı konularda araştırmaların sonucunda Bakanlığa önerilerde bulunmak,

3.Bilişim konusunda tüzük, kanun yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri hazırlamak,

4.İlgili birimlerle iş birliği yaparak derlenen hukuki mevzuat, bilimsel yayınları, uluslar arası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, Yargı yetkisi tanınan uluslar arası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirmek ve bilgi işlem ortamına aktarmaya hazır hale getirmek,

5.Hazırlanan bilgi bankası programını kullanarak 4. maddedeki hazırlanan verilerin güncel olarak veri tabanına işlenmesi ve güncelliğinin sağlanması,

6.Kendisine bağlı kadroların görev/yetki ve sorumluluklarının performans ölçüm kriterlerini saptamak,

7.Sorumlu olunan ve işletim sistemlerinde oluşan ve çözülemeyen problemlerin en hızlı şekilde çözümü için destek planlaması yapmak ve bunun sağlanması için kurum içi ve dışı noktalarla koordinasyonu sağlamak,

8.Kendisine bağlı süreçlerin kalite politikası doğrultusunda oluşturulmasını, uygulanmasını ve dokümante edilmesini sağlamak,

9.Bölüm strateji ve hedeflerini tüm çalışanlara iletmek, anlaşıp uygulanmasını sağlamak,

SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin ve bu birimlerde çalışan 40.000 civarındaki kullanıcının gün içerisinde aktif olarak kullandığı UYAP uygulamaları aktif olarak Şaşmaz Sistem Merkezinden yönetilmektedir. Benzer şekilde Acil Durum Merkezi olarak tasarlanan Gölbaşı sistem merkezinin de idame edilmesi gerekmektedir. Her iki sistem merkezi içinde gerek duyulan, network alt yapısı, sunucu parkının yönetilmesi, alt yapı ve kablolama işlemlerinin tamamlanması, başta UYAP uygulamaları olmak üzere, internet, mail, proxy, portal vb diğer bütün hizmetlerin verilebilmesi için gerekli sunucu/donanım altyapısının ve gerekli işletim sistem–disk sistemi yapılarının yönetilmesi için müstakil Sistem Yönetimi Şube müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

B. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Sistem merkezinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

2.Sistem merkezindeki sunucuların OS (işletim sistemi) seviyesine kadar yönetimini sağlamak,

3.UYAP uygulamalarının sağlıklı çalışması için gerekli sunucu/disk/işletim sistemlerini sağlamak,

4.Sistem merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin network altyapısını hazırlamak ve yönetmek,

5.Sistem merkezindeki bütün sunucuların network bağlantılarını sağlamak ve yönetmek,

6.Sistem Merkezini iç ve dış saldırılara karşı korumak için gerek duyulan güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak,

7.Sistem merkezinin ihtiyaç duyduğu elektrik altyapısını (kgk, jeneratör, trafo vb.) kurmak ve yönetmek,

8.Sistem yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,

9.Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve yeni işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak,

10.Adalet Etki Alanının yönetimini sağlamak,

11.UYAP uygulamalarının çalıştığı uygulama sunucularının, veritabanının, portal sunucularının ve CM (Content Manager) sunucularının idamesini, iyileştirilmesini, yedeklenmesini ve güncellemelerinin yapılmasını sağlamak,

12.Sistem Merkezindeki bütün sunucuların belli periyotlarla yedekleme işlemlerini yapmak,

13.Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

C. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Yapısı

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri Şefliği

2- Sistem Ağları Şefliği

3- Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri Şefliği

D. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-UNIX/LINUX İşletim Sistemleri Şefliği

1.Sistem Merkezi sunucularını donanımsal olarak kurmak, yönetmek, bakım ve idamesini yapmak,

2.Unix/Linux işletim sistemlerini kurmak ve yönetmek,

3.Sistem merkezindeki sunucuların ihtiyaç duyduğu disk sistemlerini sağlamak ve yönetmek,


2-Sistem Ağları Şefliği

1.Sistem merkezindeki sunucuların ağ bağlantılarını yönetmek,

2.Sunuculara temel güvenlik politikası üzerinden erişimlerin güvenli hale getirilmesini sağlamak,

3.Kablolama altyapısını sağlamak,

4.Mevcut, yeni kurulan veya yeniden yapılandırılan sunucu parklarının yönetilebilir ve erişilebilir hale getirilmesini sağlamak,

5.Elektrik altyapısını sağlamak ve yönetmek,

6.VPN (Virtual Private Network) altyapısını kurmak ve yönetmek,

7.Taşradan, dış kurumlardan ya da internet üzerinden sistem merkezine kadar gelen kullanıcıların yönlendirilmesini ve gerekli hizmetleri almalarını sağlamak,


3-Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri Şefliği

1.Sistem Merkezini iç ve dış saldırılara karşı korumak için gerek duyulan güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak,

2.Mail, Proxy, internet vb unsurlardan kaynaklanan güvenlik eksikliklerini tespit etmek ve kapatmak,

3.Sunucularda ve kullanıcı bilgisayarlarında kurulu anti virüs yazılımları sağlamak ve yönetmek,

4.Kullanıcıların internete güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamak ve yönetmek,

5.Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

6.Son kullanıcı bilgisayarlarının işletim sistemi seviyesinde sağlıklı çalışabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

7.Başkanlıkça belirlenen güvenlik politikalarının son kullanıcı bilgisayarlarına uygulanmasını sağlamak,

8.Adalet Etki Alanının yönetimini sağlamak,

9.Active Directory yönetimini sağlamak,

10.Faks sunucu sistemini yönetmek,

11.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ve teknik ofis elemanlarının kullandığı dosya sunucusunu yönetmek.

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Eğitim Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

2992 Sayılı Kanunun 22/A-e maddesine göre Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak üzere Eğitim Şube Müdürlüğü kurulmasına ve bu müdürlüğe bağlı uzaktan Eğitim Şefliği kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) başta olmak üzere Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak her türlü bilgisayar programına ait kullanıcı ve teknik destek ekiplerine verilmesi gereken eğitimleri seminerleri ve konferansları tespit etmek,

2.Eğitim Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalışarak gerekli yazışmaları yapmak,

3.Kullanıcılar için oluşacak ihtiyaçlara göre eğitim programları hazırlamak, yerinde eğitimin yanında alternatif eğitim programlarını araştırmak ve eğitimle ilgili destek hizmetlerini sağlamak,

4.Bilgi işlem birimlerinde bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni, teknisyen vb. kadrolarında görevli teknik personel ile Bakanlık makamı veya adalet komisyonlarınca bu birimlerde görevlendirilen personelin eğitim ve koordinasyonunu sağlamak,

5.Adalet Bakanlığınca yürütülmekte olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında işletim sürecini tamamlayan ağır ceza merkezleri ile bölge idare mahkemelerinden seçilen ve mülhakat adliyelerinin ve Cezaevlerinin işletime geçirilmesi amacı ile Bilgi İşlem Müdürlükleri, şeflikleri ve büroları bünyesinde Bakanlık Makam onayı ile görevlendirilen uzman kullanıcılar işletime alınan merkezler ile mülhakatlarında gerekli eğitim ve işletim desteği sağlanması, uygulamaların çalıştırılması sırasında çıkan yazılımsal ve teknik sorunlar ile ilgili talep ve hataların çözümü veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ve işletim esnasında adliyedeki birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve uzman kullanıcılar da ihtiyaç olması durumunda Bakanlığın 124 sayılı genelgesi uyarınca işletime geçiş çalışmalarında bulunmak,

C. Eğitim Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliğin Görevleri

1-Uzaktan Eğitim Şefliği

1.UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılamak,

2.Eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçmek,

3.UYAP Uzaktan Eğitim ekranlarını güncel halde tutmak,

4.UYAP üzerindeki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu doğrultu da uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmek,

5.UYAP Anket ve sınav çalışmalarını uzaktan eğitim üzerinden yürütmek,

6.Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında uzaktan eğitim ekranlarını kullanabilmeleri için eğitim ekranlarının sürekli ve kesintisiz olmasını sağlamak,

7.Zaman içinde kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim atamak, kullanıcıların üzerindeki eğitimleri güncellemek,

8.Proje oluşturmak ve bu projeyi test sunucusunda yönetmek,

9.Uzaktan Eğitim ekranları için gerekli tasarımı yapmak ve senaryoları içeriğe dönüştürmek,

10.Eğitim ekranları için gerekli seslendirme işlemlerini yapmak ve bu sesleri parçalayarak LMS’e entegre etmek,

11.Yapılacak olan eğitime ilişkin İçerik Planını yapmak, bunların İçerik ağaçlarını hazırlamak ve CMS üzerinden entegresini sağlamak,

12.CMS üzerinde oluşacak hataları gidermek,

13.Uygulama, veritabanı ve test sunucusunda uzaktan eğitim faaliyetlerini aksatacak sorunları gidermek,

14.LMS, Spectra, e-posta ve telefon ile gelen hataları günlük olarak çözmek,

15.Haftada bir kez olmak üzere kullanıcıların üzerindeki eğitimlerin takibini sağlamak, rollerine uygun eğitimlerin atanabilmesi için kullanıcıların eğitimlerini güncellemek,

16.Sistemde mevcut bulunan eğitimlerin güncelliğini kaybetmemesi için Alan uzmanları ile çalışma yürütmek, yapılacak güncellemelerini senaryosunu hazırlatarak içeriğini üretmek,

17.Yapılacak olan kişisel gelişim eğitimlerinin projesini oluşturmak, içeriklerini hazırlamak ve bunların testlerini yapmak,

18.Eğitim faaliyetlerinde kullanıcıları yönelik her türlü raporlama hizmetini yürütmek, Kullanıcı bazlı, eğitim bazlı, bölge bazlı detay ve genel raporları anında almak,

19.Başkanlığımız birimlerinin uzaktan eğitim ile ilgili eğitim taleplerinin yerine getirilmesi, Başkanlığımız dışındaki Bakanlık birimlerinin uzaktan eğitim talepleri halinde eğitim hazırlama ve içerik üretimi eğitiminin verilmesi, verilecek teknik desteğin idamesi,

PROJE ve MALİ YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Kalkınma, plan, program ve projelere bağlı olarak gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Projelerde başarı sağlayabilmek için proje sürecinin tüm aşamalarında uluslar arası kabul gören bazı kriterlere uymak gerekir. Proje, başlama ve bitişi belli olan aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış sonuç, hedef ve amaçlara ulaşma eylemidir. Proje, hedefe ve amaca ulaşmada kullanılabilecek en etkili yoldur.Nitekim tarama ve uyum süreci içerisinde bulunduğumuz Avrupa Birliği proje bazlı çalışmaya oldukça önem vermekte ve finansman desteğini de kabul ettiği projelere sağlamaktadır.Şüphesiz bir proje, beraberinde proje yönetimini de getirmektedir. Yani, bir projenin başarılı olabilmesi için uzmanlaşmış, proje döngüsünü iyi bilen bir proje yönetimine ihtiyaç varadır. İşte Proje Yönetimi Birimi, proje süreçlerini, proje yönetim metodolojisi ve/veya genel yönetim kuralları çerçevesinde yöneten, proje konusunda bilgi birikimine ve yönetim becerisine sahip olan ve projelerde önemli yetki ve sorumluluk üstlenen idari birimdir. Başkanlığımız bilişim teknolojilerinin yargı hizmetlerinde kullanılmasını sağlayan bir birimdir. Bilişim teknolojileri her geçen gün hızla gelişerek hayatımıza girmektedir. Bu teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanılmasını sağlayabilmek için projelere ve bu projeleri takip edecek bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan projelerin Bakanlığın politika ve stratejik planlarına uygun olması, iç kontrol standartlarına göre geliştirilmesi ve uygulanması, bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, proje kapsamında ihtiyaç bulunan mal ve hizmetlerin alınması hususlarının sıkı bir şekilde yönetimi gerekmektedir.Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Başkanlığımız ayrı bir harcama birimi haline getirilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımız kendi bütçesinin hazırlanmasından, uygulanmasından, mal ve hizmet ihtiyaçlarının ihale ya da doğrudan temin yollarıyla karşılanmasından, aldığı mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi ile personelin özlük harcamalarından sorumludur. Yine Başkanlığımız 5018 sayılı Kanun’a göre destek birimi niteliğinde olduğundan yargı birimlerinin ve Bakanlığımızın diğer birimlerinin bilişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasından da sorumludur. Ayrıca 5018 sayılı Kanun’un öngördüğü stratejik plan ve iç kontrol standartlarının Başkanlığımız adına oluşturulması ve takibi gerekmektedir. Bütün bu işlerin ve sorumlukların yerine getirilmesi için Başkanlığımızda Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğünün kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


B. Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.Başkanlığın politika, stratejik plan, iç kontrol ve iş süreçlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak,

2.Proje yönetim yöntembilimini kullanarak projeleri takip ve koordine etmek,

3.Projenin her aşamasında proje ilerleme raporlarını oluşturmak,

4.Proje iş planını ve zaman takvimini çıkarmak, projelerin ilerleme verilerine göre zaman takvimini denetlemek,

5.Bakanlığın diğer birimlerince projelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde gerekli yardımı sağlamak,

6.Başkanlığın bütçesini şube müdürlükleri ile koordine ederek hazırlamak, uygulamak, harcamalarının takibini yapmak,

7.Satın alma, mutemetlik, ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek,

8.Başkanlığın faaliyet raporlarını hazırlamak,

9.Protokollerin hazırlanması ve imzalanması sürecini takip etmek,

10.Sözleşme ya da protokollerin uygulanmasında gerekli koordineyi sağlamak,

11.Elektronik imza temin sürecini geliştirmek ve takip etmek.

12.Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,


C. Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğünün Yapısı

Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Proje Şefliği

2- Satın alma ve Finans Şefliği

3- Dış Sistemler İşletim Şefliği

D. Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1)Proje Şefliği

1.Proje yönetim metodolojilerini kullanarak projeleri takip ve koordine etmek,

2.Projenin her aşamasında proje ilerleme raporlarını oluşturmak,

3.Proje iş planını ve zaman takvimini çıkarmak, projelerin ilerleme verilerine göre zaman takvimini denetlemek,

4.Bakanlığın diğer birimlerince projelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde gerekli yardımı sağlamak,

5.Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

2)Satın alma ve Finans Şefliği

1.Başkanlığın politika, stratejik plan, iç kontrol ve iş süreçlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak,

2.Her türlü satın alma ve ihale işlemlerini yapmak,

3.Başkanlığın bütçesini hazırlamak,

4.Harcamalarla ilgili işlemleri yapmak,

5.Maaş, fazla mesai ve yolluk gibi mutemetlik işlemlerini yapmak,

6.Faaliyet raporlarını hazırlamak,

7.Bilişim sistemi üzerinden verilen bir hizmet nedeniyle doğan gelirlilerin tahsili ile ilgili işlemleri yapmak,

8.Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

3)Dış Sistemler İşletim Şefliği

1.Dış sistemlerle entegrasyon sağlanması için gerekli sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve imzalanması sürecini takip etmek, bunların uygulanması sırasında koordinasyonu sağlamak,

2.Dış entegrasyonlar, UYAP SMS Bilgi Sistemi, e-takip, avukat portal, vatandaş portal, kurum portal, kolluk portal, online icra satış, online ilan ve benzeri servislerin idame ve geliştirilmesi çalışmalarını Yazılım Şubesi Müdürlüğü ile koordine etmek,

3.Elektronik imza temin sürecini geliştirmek ve takip etmek,

4.Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

A. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) milyonlarca dava ve soruşturma dosyası işlem görmekte, bu dosyalar kişisel veriler ve hatta ulusal güvenliği ilgilendiren veriler içermektedir. Sistemde işlenen ve saklanan bu verilenin bütünlük (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizlilik (bilginin yetkisin kişilerin eline geçmesinin engellemesi) ve erişilebilirliğinin korunmasının (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması) ve Sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi iş ve işlemlerinin ancak “sistem”, “uygulama” ve “iletişim” güvenliğinin müstakil bir şube müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.


B. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden veya dışarıdan gelebilecek ve kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı korumak maksadı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak ve çalıştırmak,

2.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde uygulanacak güvenlik politikasını oluşturmak, güvenlik standartlarını belirlemek ve güncel tutmak,

3.Güvenlik politika ve standartlarını uygulamak, uygulatmak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,

4.Bilişim Sisteminin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

5.Bilişim Sistemi üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yönetmek, uygulanmasını sağlamak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,

6.Bilişim Sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak,

7.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde işlenen, kaydedilen ve saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Sistem üzerindeki kullanıcı, sunucu, network, uygulama, veri tabanı ve güvenlik donanımı loglarını toplamak, takip ve analizini yapmak,

8.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi içerisinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin delilleri toplamak, analizini yapmak ve rapor hazırlamak,

9.Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak,

10.Bilgi Güvenliği konularında teknolojinin getirdiği yenilikleri kurum içerisinde kullanmaya yönelik olarak sürekli takip etmek, incelemek ve araştırmak,

11.Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,


C. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünün Yapısı

Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 (iki) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri, kuruluş gerekçeleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1-Bilgi Güvenliği Yönetimi Şefliği

UYAP gibi büyük ölçekli bir Bilişim Sisteminde, bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi, yetkisin kişilerin eline geçmesinin engellemesi ve kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması olarak tanımlanan “bilgi Güvenliği”nin sağlanabilmesi ancak bu sistemde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çalıştırılmasıyla mümkün olabilir. Bu sistemin kurulması, işletilmesi, devamlılığın sağlanabilmesi uzmanlık gerektirdiği için bu görevi yürütecek müstakil bir şefliğin kurulmasının da gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

2-Adli Bilişim Şefliği

UYAP, Kullanıcı sayısının fazlalığı, yönetilen donanımların büyüklüğü ve içerdiği kritik bilgiler açısından güvenlik zafiyetine tahammül edilemeyecek bir Bilişim Sistemidir. Bu nedenle de güvenlik açıkları kullanılmak suretiyle bir zarar doğmadan önce güvenlik zafiyetlerine ilişkin güvenlik testleri yapmak gibi önlemlerin alınması ve alınan her türlü önleme rağmen yine de bir güvenlik ihlali yaşanması engellenememişse Sistem üzerinde sorumluların tespit edilebilir olması açısından ve sistem üzerindeki hareket ve işlemlerin loglanıyor, analiz ediliyor ve güvenlik ihlallerine ilişkin delillerin toplanıyor olması ciddi önem arz etmektedir. Söz konusu işler uzmanlık gerektirdiği için bu görevi yürütecek müstakil bir şefliğin kurulmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.


D. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.
 

1-Bilgi Güvenliği Yönetimi Şefliği

1.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden veya dışarıdan gelebilecek ve kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı korumak maksadı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak ve çalıştırmak,

2.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde uygulanacak güvenlik politikasını oluşturmak, güvenlik standartlarını belirlemek ve güncel tutmak,

3.Güvenlik politika ve standartlarını uygulamak, uygulatmak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,

4.Bilişim Sisteminin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

5.Bilişim Sistemi üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yönetmek, uygulanmasını sağlamak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,


2-Adli Bilişim Şefliği

1.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi içerisinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin delilleri toplamak, analizini yapmak ve rapor hazırlamak,

2.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde işlenen, kaydedilen ve saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Sistem üzerindeki kullanıcı, sunucu, network, uygulama, veri tabanı ve güvenlik donanımı loglarını toplamak, takip ve analizini yapmak,

3.Bilişim Sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak,

BİLİŞİM AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

A. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu 1200 civarındaki adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin ve bu birimlerde çalışan 40.000 civarındaki kullanıcının UYAP sistem merkezine bağlantısının karasal ve uydu hatları ile yedekli olarak sağlanması, bütün bağlantılarda şifreleme ve güvenlik tedbirlerinin ayakta tutulması, söz konusu birimlerdeki bina içi bilgisayar ağlarının kesintisiz olarak çalıştırılması ve gerekli elektriğin kesintisiz olarak sağlaması konularının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.


B. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan geniş ve yerel alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarını işletmek, sorunsuz bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm önlemleri almak,

2.Geniş ve yerel alan ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedekliliğini sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

3.UYAP kullanıcılarına İnternet hizmeti sağlamak,

4.Network kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

5.Meydana gelen arızaların iç kaynaklarla veya ya da servis sağlayan şirketler tarafından en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

6.Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim hatlarını sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, iyileştirmek ve denetlemek, istatistik tutmak,

7.İletişim ağlarıyla ilgili yönetim fonksiyonlarını ve kapasite planlamasını yapmak,

8.Geniş ve yerel alan ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak,

9.Uygulanan güvenlik kurallarına göre veya yerleşim şartlarına bağlı olarak İletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

10.Aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak,

11.Tespit edilen arızaları ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordineli olarak çalışarak arızanın giderilmesini sağlamak,

12.Yerel ve geniş alan ağ cihazlarının konfigürasyon bilgilerinin periyodik olarak yedeklenmesi işlemlerini yürütmek,

13.Yerel Alan Aktif Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak,

14.Ulaşılamayan noktalardaki problemleri incelemek ve çözümlemek,

15.Bilgisayar sistemleri ile yerel ve geniş alan ağ cihazlarının kesintisiz olarak çalışırlığını sağlayacak kesintisiz güç kaynağı (KGK) cihazlarının merkezi yapıda takip ve kontrol edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

16.Geniş alan ağı ve yerel alan ağında kullanılan cihazlarda uygulanması gereken güvenlik önlemlerini belirlemek, ilgili teknolojileri takip etmek ve uygulamak,

17.Kullanılan iletişim hatlarındaki kapasitenin etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için araştırmalar yapmak, Qos standartlarını belirlemek,

18.Acil durum yedekliliği network uygulamaları için gerekli kuralları belirlemek, bu iş için diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,

19.Bilişim ve iletişim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda teknolojinin getirdiği yenilikleri sürekli takip edip inceleyerek organizasyon içerisinde kullanım alanına ilişkin araştırmalar yapmak ,

20.Yönetilen iletişim sistemleri üzerindeki güvenlik kaçaklarının araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi çalışmalarını yapmak,

21.İletişim güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,


C. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğünün Yapısı

Bilişim Ağları Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- İletişim Sistemleri Şefliği

2- Yerel Ağlar Şefliği

3- İletişim Güvenliği Şefliği


D. Bilişim Ağları Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-İletişim Sistemleri Şefliği

1.Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarının (yönlendiriciler, modemler vb.) sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak,

2.Geniş alan ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedekliliğini sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

3.Network kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

4.Meydana gelen arızaların iç kaynaklarla veya ya da servis sağlayan şirket tarafından en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

5.Bakanlığın ve Yargı Birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim hatlarını sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, iyileştirmek, denetlemek ve istatistik tutmak,

6.İletişim ağlarıyla ilgili yönetim fonksiyonlarını ve kapasite planlamasını yapmak,

7.Geniş alan Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak,

8.İletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

9.Aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak,

10.Tespit edilen arızaları ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordineli olarak çalışarak arızanın giderilmesini sağlamak,

11.Yerel ve geniş alan ağ cihazlarının konfigürasyon bilgilerinin periyodik olarak yedeklenmesi işlemlerini yürütmek,
 

2-Yerel Ağlar Şefliği

1.Bakanlığın ve Yargı Birimleri bünyesinde kurulu olan yerel alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarının sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak,

2.Yerel Alan Aktif Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak,

3.Ulaşılamayan noktalardaki problemleri incelemek ve çözümlemek,

4.Yerel alan aktif ağ sistemlerinin performanslarını izlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

5.Kullanılan sistemlerin yeni teknolojilere uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,

6.Meydana gelen arızaların en kısa zamanda onarılmasını sağlamak,

7.Uygulanan güvenlik kurallarına göre veya yerleşim şartlarına bağlı olarak, gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,

8.Yerel alan aktif ağ cihazlarının fiziki ve parametrik kurulumunu yapmak,

9.Tespit edilen arızaların, ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak giderilmesini sağlamak,

10.Kesintisiz Güç kaynağı (KGK) cihazlarını merkezi yapıda takip ve kontrol etmek, cihazların kesintisiz çalışması için gerekli tedbirleri almak, bakım onarım ve idamesini sağlamak,

3-İletişim Güvenliği Şefliği

1.Geniş alan ve yerel alan ağlarında kullanılan cihazlarda uygulanması gereken güvenlik kriterlerini belirlemek, bu kriterlere uygun konfigürasyonlar belirlemek ve diğer birimlerle koordineli şekilde uygulamak,

2.Kullanılan iletişim hatlarındaki kapasitenin etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için araştırmalar yapmak, Servis Kalitesi (Qos) standartlarını belirlemek,

3.Acil durum ağ yedekliliği uygulamaları için gerekli kuralları belirlemek bu iş için diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,
d.İletişim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda teknolojinin getirdiği yenilikleri sürekli takip edip inceleyerek organizasyon içerisinde kullanım alanına ilişkin araştırmalar yapmak,

4.Yönetilen bilgisayar ağları üzerindeki güvenlik açıkları ve kural ihlallerinin araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi çalışmalarını yapmak,

5.İletişim güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

 
 
 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı